Till startsida

Amanuensprogrammet

Är du läkarstudent med intresse för forskning?

I så fall söker vi dig till det nya Amanuensprogrammet för läkarstuderande i Göteborg. Programmet startade i april 2009 då 20 studenter antogs som amanuenser. Cirka 10 nya platser annonseras varje år.

Motivering

Andelen forskare och forskarstuderande med läkarutbildning vid de medicinska fakulteterna har stadigt minskat de senaste åren. Detta gäller framförallt inom prekliniska discipliner och detta kan få stora konsekvenser för framtida undervisning av läkarstudenter samt även försvåra translationella forskningsansatser. Därför har vid Sahlgrenska akademin fattats beslut om att införa ett amanuensprogram för läkarstuderande med start vårterminen 2009.

Målsättning

Amanuensprogrammets övergripande målsättning är att verka för att öka rekryteringen av läkarstudenter till medicinsk akademisk forskning. Genom att erbjuda ett stort antal studenter möjligheten att under en längre sammanhållen tidsperiod få ägna sig åt forskning samt undervisning under goda villkor är förhoppningen att flera av dessa studenter stimuleras till en långsiktig forskarkarriär.

För den enskilde amanuensen är målsättningen att denne får en god teoretisk och praktisk förståelse för hur medicinskt forskningsarbete utförs inom en akademisk institution. Detta innefattar såväl formulering av en medicinsk frågeställning, planering av ett projekt, praktiskt genomförande, utvärdering och presentation av forskningsprojekt. Vidare är målsättningen även att amanuensen ska tillägna sig basala pedagogiska begrepp och teorier samt även själv aktivt delta i moment av den undervisning som bedrivs vid institutionen.

Utformning och genomförande

Antagna amanuenser forskar samt undervisar under tre år. Vid programmet finns nuvarande 30 amanuenser. Programmet utförs inom ramen av en budget. Hälften av medlen utgörs av strategiska ALF-medel och hälften utgörs av statsanslag från Sahlgrenska akademin. Amanuenserna placeras vid institutionerna för Biomedicin, Neurovetenskap och fysiologi, Medicin samt Kliniska vetenskaper. Amanuenstjänstgöringens omfattning är 10% under 10 månader vid sidan av läkarprogrammets kurser och 100% under två månader under somrarna per år. Sahlgrenska akademin har nu beslutat om en fortsättning av programmet.

Programmets aktiviteter

Under terminstid anordnas gemensamma lunchseminarier en gång per månad där inbjudna föreläsare talar om bland annat medicinsk informationssökning, vetenskaplig presentation, biostatistik, forskningsmetodik och presentationer av olika heta forskningsområden. Under sommaren hålls seminarium en gång varje vecka där amanuenserna presenterar de egna forskningsprojekten.

Kontaktpersoner

Levent Akyürek, levent.akyurek@gu.se, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi samt Avdelningen för patologi och cytologi.

Catharina Lindholm, catharina.lindholm@gu.se, Institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning.

 

Råd inför val av forskningsämne/grupp

Läs mer

Ansökan

Nästa ansökningstillfälle: efter sommaren 2014

Läs mer

Kontakt Amanuensprogrammet

Studierektorer för amanuensprogrammet:
Levent Akyürek
Catharina Lindholm
 

Bild på Levent Akyurek
Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta